Over Stichting InStrepitus

InStrepitus is een stichting welke zich inzet om een tegengeluid te geven. Dit kan op verschillende onderwerpen. Eén van de initiatieven waar InStrepitus zich voor inzet is Komvandatgrasaf.

InStrepitus is latijns voor ‘tegengeluid’. Wij laten de andere kant zien van een verhaal.

Het doel van InStrepitus

Het bevorderen en ontwikkelen van veilige sportvloer casu quo sportgrond constructies in binnen- en buitensport voorzieningen alsmede voorzieningen ten behoeve van accommodaties voor kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang. Het gaat hierbij in het bijzonder om aandacht te vragen voor het voorzorgsbeginsel en zorgplicht inzake de gezondheidsrisico’s alsmede milieurisico’s, en de daarbij betrokken belangen, met betrekking tot zowel de ondergrond, de bodem alsmede de directe en indirecte (leef)omgeving, die materiaalgebruik en/of constructies met zich mee kunnen brengen wanneer deze materialen en/of constructies gebruikt worden om een sportvloer constructie tot stand te brengen in zowel binnen- als buitensport accommodaties alsmede vloerconstructies, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, kunstgras en de daarbij te hanteren infill, ten behoeve van sport en speel activiteiten waar kinderen en volwassenen gebruik van maken.

Het ondersteunen van burger(s) alsmede zelfstandig optreden als stichting wanneer burger(s) en/of de stichting zelf het niet eens zijn/is met een besluit van de plaatselijke, landelijke en/of Europese overheid inzake aangelegenheden als genoemd in lid 1 die naar het oordeel van de Stichting kunnen schaden dan wel schade hebben aangebracht. Het gaat hierbij in het bijzonder om het ondersteunen van burger(s) alsmede het zelfstandig als Stichting optreden wanneer de belangen genoemd in lid 1 geschaad worden. Op verzoek het overnemen van procedures of van het recht op inspraak op verzoek van burger(s) die gebruik maken van hun rechten zoals is vastgelegd in het verdrag van Aarhus.

De Stichting heeft een ideëel doel en beoogt niet het maken van winst.

Werkzaamheden stichting InStrepitus

De stichting verricht de volgende feitelijke werkzaamheden:

 • Het geven van presentaties door het hele land over de gezondheidsrisico’s alsmede milieurisico’s die kleven aan de toepassing van rubbergranulaat of andere potentieel gevaarlijke stoffen op vloerconstructies, zoals kunstgrasvelden. De stichting heeft een presentatie gegeven in o.a. de volgende gemeenten: Tytsjerksteradiel, Uithoorn, Leidschendam-Voorburg en Kampen (zie voorbeeld: https://www.ad.nl/kampen/actiegroep-pleit-geen-omstreden-rubber-op-nieuw-kunstgrasveld-in-ijsselmuiden~a04f8e5e/)
 • Het acquireren van burgers die bezorgd zijn over de gezondheidsrisico’s alsmede milieurisico’s die kleven aan de toepassing van rubbergranulaat of andere potentieel gevaarlijke stoffen op vloerconstructies, zoals kunstgrasvelden. Het vervolgens organiseren van deze bezorgde burgers in WhatsApp-groepen en het onderhouden van deze WhatsApp-groepen. Via de WhatsApp-groepen worden de bezorgde burgers geïnformeerd over de betreffende problematiek en de stappen zij kunnen ondernemen om o.a. het onderwerp rubbergranulaat op de lokale politieke agenda te krijgen.
 • Het informeren van raadsleden over de gezondheidsrisico’s alsmede milieurisico’s die kleven aan de toepassing van rubbergranulaat of andere potentieel gevaarlijke stoffen op vloerconstructies, zoals kunstgrasvelden, en hen vervolgens adviseren bij het opstellen van raadsvragen. De stichting heeft o.a. in de volgende gemeenten raadsleden geïnformeerd en geadviseerd: Leeuwarden, Kampen, Leidschendam-Voorburg, Tilburg, Uithoorn en Helmond.
 • Het laten uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek naar de gezondheidsrisico’s alsmede milieurisico’s van het gebruik van (sport)velden die (deels) zijn ingestrooid met of het bestaan uit rubbergranulaat of andere potentieel gevaarlijke stoffen. Het tevens inzetten van bodemonderzoekers bij de interpretatie van resultaten van onderzoeken.
 • Deelnemen aan de expertgroep rubbergranulaat. Andere deelnemers van de expertgroep zijn: VU Amsterdam, Plastic Soup Foundation, Toxicowatch, Merijn Tinga, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Recycling Netwerk.
 • Het indienen van Wob-verzoeken inzake de toepassing van rubbergranulaat of andere potentieel gevaarlijke stoffen op vloerconstructies, zoals kunstgrasvelden.   
 • Het actief lobbyen op lokaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau met als doel de gezondheidsrisico’s alsmede milieurisico’s die kleven aan de toepassing van rubbergranulaat of andere potentieel gevaarlijke stoffen op vloerconstructies, zoals kunstgrasvelden, onder de aandacht te brengen. De stichting heeft bijvoorbeeld met Europarlementariërs Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren), Gerben-Jan Gerbrandy (D66) en Bart Staes (Vlaams Groen) om de tafel gezeten om de kwestie te bespreken.
 • Het informeren en ondersteunen van journalisten die schrijven over de gezondheidsrisico’s alsmede milieurisico’s die kleven aan de toepassing van rubbergranulaat of andere potentieel gevaarlijke stoffen op vloerconstructies, zoals kunstgrasvelden.
 • Het onderhouden van contacten met organisaties (in het buitenland) die dezelfde belangen nastreven als de stichting.
 • Het onderhouden van een archief met daarin wetenschappelijke publicaties, persberichten, nieuwsberichten en artikelen over de toepassing van rubbergranulaat of andere potentieel gevaarlijke stoffen op vloerconstructies, zoals kunstgrasvelden.
 • Het onderhouden van een website.
 • Het opzetten van een online kenniscentrum waar bezorgde burgers zich kunnen laten informeren over o.a. de gezondheidsrisico’s alsmede milieurisico’s die kleven aan de toepassing van rubbergranulaat of andere potentieel gevaarlijke stoffen op vloerconstructies, zoals kunstgrasvelden.
 • Het voeren van juridische procedures die betrekking hebben op de belangen die de stichting nastreeft.